Home >> Nurses Desk
F Fw kn \Snemp ]pXnb \nba amw Fsmw... \nba amnse ]pXnb hnhc ChnsS hmbnmw

സ്വന്തം ലേഖകന്‍

Story Dated: 2017-10-27

bpsIbnse t\gvkn§v Bâv anUvssh^dn Iu¬knð (F³Fwkn) \S¸nem¡pó ]pXnb Cw¥ojv sSÌv kw_Ôn¨v \nch[n Dult]ml§Ä \ne\nð¡póq. CXv kw_Ôn¨v sXämb hnhc§Ä \evIn km¼¯nI em`¯n\mbn Nne BfpIÄ {ian¡póXmbn ]cmXn e`n¨Xns\ XpSÀómWv R§Ä Cu hÀ¯ {]kn²oIcn¡póXv. C³Uybnð Cw¥ojv am[ya¯nð t\gvkn§v ]Tn¨hÀ¡v Hcp Cw¥njv sSÌnsâbpw ]n³_eanñmsX bpsIbnð F¯msaóqw AXn\mbn ]Xn\mbncw cq] AS¨v sdPnÌÀ sN¿WsaómWv NneÀ X«n¸v \S¯póXv. C§s\ km¼¯nI em`¯n\mbn \ðIpó hmÀ¯Ifnð hnizkn¨v ]mh§fmb t\gvkpamcnð \nóv e£§Ä X«póXmbmWv e`n¨ncn¡pó hnhcw.

F³Fwkn ]pd¯phn« \n_Ô\IÄ AtX ]Sn Fñm am\y hmb\¡mcnepw R§Ä Ignª BgvN F¯n¨ncpóq. \hw_À BZy hmct¯mSp IqSn am{Xta F³Fwkn \S¸nem¡pó ]pXnb amä§Ä kw_Ôn¨v A´na Xocpam\w ssIsImÅpIbpÅp. AXpsImïpXsó X«n¸v GP³knIÄ sImSp¡pó hmÀ¯Ifnð hnizkn¨v ]Ww IfbcpsXómWv ]mhs¸« t\gvkpamtcmSv ]dbphm\qÅXv. Ct¸mÄ bpsIbnepÅ F³ F¨v Fkv Bip]{Xnbnte¡v ]qÀ®ambpw kuP\yambmWv dn{Iq«psaâpIÄ \S¯póXv. AXn\mðXsó GsX¦nepw F³ F¨v Fkv Bip]{Xnbntebv¡v skeÎv sN¿s¸«mð dn{Iq«v sN¿pó GP³knIÄ kuP\yambn DtZymKmÀ°nIsf XncsªSp¡phm³ _m[yØcmWv. Hcp cq]t]mepw sdPnkvt{Sj³ ^okmbn \evtIïXnñ. CXv ad¨psh¨mWv Nne t\gvkn§v dn{Iq«vsaâv GP³knIÄ ]ckyw sNbvXv X«n¸v \S¯póXv. ]pXnb \nbaamäw kw_Ôn¨pÅ hnhcw Xmsg sImSp¯ncn¡póXv {i²n¡pI.

sF C Fð Sn Fkpw ]pXnb H C än ]co£bpw (Evidence Type -1)

]gbXpt]mse Xsó sF
CFðSnFkv '_m³Uv 7' DÅhÀ Cu hn`mK¯nð hcpw. F³Fwkn Ignª hÀjw ]cnjvIcn¨ \nbaw A\qkcn¨v cïv {]mhiyambn _m³Uv 7 e`n¨mð aXnbmIqw. Fómð cïp {]mhiyhpw Hcp hnjb¯n\qw 6.5 kvtImdnð Ipdbphm³ ]mSnñ. Xmsg sImSp¯ncn¡pó tS_nÄ {i²n¡pI. AtXmsSm¸w ]pXnbXmbn GÀs¸Sp¯nb HIyqt¸j³ Cw¥ojv sSÌnð (H C än) IpdªXv '_m³Uv _n' e`n¨ncn¡Ww. Gähpw ]pXnb hnhcw A\qkcn¨v Bdpamks¯ Imemh[nbnð HCän cïv {]mhiyw ¢ºn§v sNbvXv FgpXphm³ km[n¡qw. AXn\mbn 'kn ¹kv' Fó ImäKdnbpw ]pXnbXmbn F³Fwkn¡v thïn HCän AtXmdänIÄ Iq«n tNÀ¯n«pïv. \mep hnjb§fmb doUn§v, ssdän§v, kv]o¡n§v, enkWn§v hnj§fnð _m³Uv '_n' e`n¡póhscbmWv F³Fwkn AwKoIcn¡póXv.

Fómð GsX¦nepw hnj§fnð _m³Uv "_n' In«m¯hÀ¡v AXnepw Ipdª IäKdnbmb "kn ¹kv' e`n¨mepw Bdpamk¯n\qÅnð Fñm hnjb§fpw hoïpw FgpXn 'kn ¹kv' IymäKdn In«nb hnjb¯n\v _m³Uv '_n' t\Snbmð aXnbmIqw. cïmaXv FgpXpt¼mÄ GsX¦nepw hnjb¯n\v kn ¹kv e`n¨mepw BZyw FgpXpt¼mÄ Cu hnjb¯n\v _m³Uv _n e`n¨n«psï¦nð AXmIqw IW¡m¡pI. Npcp¡n¸dªmð, cïp {]mhiyw FgpXpóhÀ Fñm hnjb¯n\qw _m³Uv _n t\Snbncn¡Ww. Cu ]pXnb amäw 2016 s^{_phcn apXð FgpXnbhÀ¡v _m[Iambncn¡pw. HCänbpw sFCFðSnFkpw X½nð XmcX½yw sNbvXpÅ tS_nÄ ImWqI. Xmsg sImSp¯ncn¡pó DZmlcW¯nð Fñm hnjb§fpw cïv {]mhiyw FgpXnbXv {i²n¡pI. CXnð BZyw FgpXnb ssdän§nð 6.5 cïmas¯ {]mhiyw 7.5 e`n¨ncn¡póq. cïv {]mhiyhpw 6.5 ð Xmsg kvtImÀ sN¿m¯Xn\mð F³Fwkn Cu ^ew AwKoIcn¡qw.

{]o sdPnkvt{Sj³ t{]m{Kmw (Evidence Type -2)

`mjm sSÌnse ]pXnb amä§Ä C³UybnepÅ aebmfn t\gvkpamsct¸mse Xsó bpsIbnð sIbdÀ tPmen t\m¡pó aebmfn t\gvkpamÀ¡qw KpWIcamWv. C³Uy³ t\gvkn§v Unt¹mabpÅhcpw bpsIbnð GsX¦nepw slev¯v sIbÀ skÎdnð sIbÀ AknÌâv tPmen sN¿póhÀ¡qw Hcp hÀjs¯ {]o sdPnkvt{Sj³ t{]m{Kmanð tNcmw. Cu t{]m{Kmanð tNcphm\qÅ tbmKyX F³Fwkn CXphsc \nÝbn¨n«nñ. CXv ASp¯amkw BZyhmct¯msS Xocpam\amIpsaómWv AdnbpóXv. bpsIbnse Xsó F³Fwkn AwKoIrX bqWnthgvknänIfnemWv {]o sdPnkvt{Sj³ t{]m{Km
w XpS§pI. Hcp hÀjs¯ Cu t{]m{Kmanð 50 iXam\t¯mfw ¢n\n¡ð ]cnioe\hpw CXnð `qcn`mKhpw tcmKnIfpambpw AhcpsS _Ôp¡fpambpw aäv sIbÀ {]^jWepIfpambn \nc´cambn Cw¥ojnð kwkmcn¨ncn¡Ww. CXn\mbn {]tXyI {]mÎokv tUmIyqsaâvknsâ amXrI F³Fwkn bqWnthgvknänIÄ¡v \ðIpw.

Cw¥ojv Hómw `mjbmbn kwkmcn¡pó cmPy§fnð Hcp hÀjs¯ A\q`h k¼¯v DÅhÀ

(Evidence Type -3)

Cw¥ojv Hómw `mjbmbn kwkmcn¡pó cmPy§fnð IpdªXv Hcp hÀjs¯ A\q`h k¼¯pÅ hntZi t\gvkpamÀ¡v Cu IymäKdnbnð At]£n¡mw. Fómð ChnsS sdPnkvt{Sj³ e`n¡póXn\mbn GsX¦nepw Xc¯nepÅ Cw¥ojv sSÌn\v hnt[bambncn¡Ww. DZmlcWambn Atacn¡, Hmkvt{Senb, Iym\U XpS§nb Cw¥ojv Hómw `mjbmbpÅ cmPy§fnð Hcp hÀjs¯ ]cnioe\ ]cnNbhpw ChnsS sdPnkvt{Sj³ e`n¡póXn\mbn \n§Ä D]tbmKn¨ Cw¥ojv sSÌnsâ sXfnhpw lmPcm¡nbmð aXnbmIpw. GItZiw ]Xn\tômfw (Cw¥ojv Hómw `mjbmb Antigua and Barbuda, Australia, The Bahamas, Barbados, Belize, Canada, Dominica, Grenada, Guyana, Jamaica, New Zealand, St Kitts and Nevis, St Lucia, St Vincent and the Grenadines, Trinidad and Tobago, The United States of America) cmPy§fnð P\n¨v hfÀó t\gvkpamÀ¡v F³ Fw knbnð t\cn«v sdPnÌÀ sN¿mw. AhÀ AhnsS t\gvkn§v ]Tn¨Xnsâ sXfnhv lmPcm¡nbmð aXnbmIqw. Fómð Cu cmPy§fnð tPmen sNbpó hntZi t\gvkpamÀ AhnsS sdPnkvt{Sj³ t\SpóXn\mbn kaÀ¸n¨ Cw¥ojv ]co£bpsS sXfnhv lmPmcm¡Ww.

 

DZmlcWambn, AbÀe³Unð tPmen sNbpó Hcp aebmfn t\gvkn\v bpsIbnð sdPnÌÀ sN¿Wsa¦nð AbÀe³Uv t\gvkn§v t_mÀUnð sdPnÌÀ sN¿phm\mbn D]tbmKn¨ Cw¥ojv ]co£bpsS sXfnhv F³ Fw kn¡v kaÀ¸n¡Ww. Fómð Hómw `mjbmbn Cw¥ojv kwkmcn¡pIbpw AhnsS hntZi t\gvkpamÀ¡v t\gvkn§v sdPnkvt{Sj\v Cw¥ojv ]co£ \nÀ_Ôañm¯ cmPy§fnð \nópÅ t\gvkpamcpsS Imcy¯nð F³ Fw kn hyàambn Hóqw ]dbpónñ. C³Uybnð Cw¥ojv am[ya¯nð t\gvkn§v ]Tn¨hÀ¡v Cu IymäKdnbnð DÄs¸Smsaó Nne sXämb hnhc§Ä bpsIbnð XsóbpÅ Nne Hm¬sse³ am[ya§Ä dnt¸mÀ«v sNbvXncpóq. CXv ]qÀ®ambpw sXämsWóv R§fpsS At\zmjW¯nð a\Ênembn. ASp¯ amkw BZy hmct¯mSp IqSn ]pXnb \nbaamä¯nsâ IqSpXð hnhc§Ä e`yamIpsaóv F³Fwkn Adnbn¨n«pïv.

More Latest News

t{Kv {_n kotdm ae_m cq]XbpsS {]YaFbnkv--t^mUv XomS\w sabv 27\v

]cnip² I\yIm adnb¯ntâbpw `mcX k`bnð\nópÅ hnip²cmb Aðt^m³km½bptSbpwNmhd]nXmhntâbpw Fhp{]mknbm½bptSbpw aZÀsXtckbptSbpw hmgv¯s¸« knÌÀ dmWnacnbbptSbpw kwbpà Xncp\mfmWv t{Käv {_n«\nsekotdm ae_m&Agr

samss_ \dpI ]XnaqamIpsa hm sXv; kXymh CXm-Wv

samss_ð \¼dpIÄ ]Xnaqóv A¡amIpsaó hmÀ¯ sXsäóv hniZoIcWw. sajo³ Sp sajo³ \¼dpIsf kw_Ôn¨v ]pd¯p hn« hmÀ¯ Nne am[ya§Ä sXämbn hymJym\n¨XmsWóv Swkv Hm^v C´y hniZoIcn¡p&oac

`m-hn-s Xe Ccpp Iqnemn ]qn Xtm `mcy sImp t]m-bn: hnNn{Xamb kw`hn-\v ]n-n-se ImcWw tIm sR-pw...!!

XpÀ-¡n-bnð \n-óp-ap-Å H-cp Nn{Xw C-t¸mÄ tkmjyð aoUnb-bnð sshdem-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bmW.v bphmhnsâ Xe Ccp¼pIq«nem¡n ]q«nbn«ncn¡p-ó-Xm-Wv B Nn-{Xw. C{_lnw Fó bphmhnsâ `mcybmWv Ct±l

Huh teUn BUv skv tPmPv ]nbn \msf 21mw XobXn _p[\mgvN acnb Zn\ ip{iqj

hmðXmwtÌm: eï\nse acnb³ XoÀYmS\ tI{µamb hðXmwtÌmbnse ( HuhÀ teUn B³Uv skâv tPmÀPv ]Ånbnð) \msf 21mw XobXn _p[\mgvN acnb³ Zn\ ip{iqjbpw acnb³ {]Z£nWhpw Dïmbncn¡póXmWv. Cu kpZn\¯nse X

17 Imcnsb \Kv\Nn{Xw ImWnv ]o-Un-n-p; hnhml Xtev hc Adn; t]mIv--tkm hIpn hc AImbtXmsS hnhmlw apSn

¹kv-Sp- hn-ZymÀ-°n-\n-bm-b 17 Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ tI-knð hnhml Xteóv hc³ AdÌnembtXmsS hnhmlw apS§n. I®qÀ]m\qcn\Sp¯ hnft¡m«qcnemWv kw`hw. hnft¡m«qcnse en\ojn (27) s\bmWv sImfhñqÀ t]meokv AdÌv sNbv-XX
loading...

Other News in this category

 • aebmfn \gvkpamp apn bpsIbpsS IhmSw IqSpX Xpdpp... Cwojn \gvknv ]Tnhpw Cwojv cmPyfn tPmensNbvXhpw cPn sNmw
 • k`mjv tim`... aebmfn \gvkns PohnXw ams Zpcw amnadnp..! 2017 se hpa Hm^v Zv Cb AhmUv kzamn tim` IpdnXv Xnfap Ncn{Xt\w
 • bpsIbn sIbd Bbn tPmen sNq CUy t\gvkpamqw {]o sdPnkvt{Sj hgn t\gvkmIm\q km-[yX sXfnbpq; hntZi t\gvkpamv C\n apX H C n _mUv _n kvtImdpw AwKoIcnqw, \hw_ apXep ]pXnb am AdnbpI
 • {]hmkn ]mXbn CXv ]pXnb kvt\lkmz\w... tIcfn kacwsNbvX \gvkpamsc klmbnm hmSvkmv {KqneqsS kamlcn XpI ssIamdn
 • sF.C.F.Snkv tbmKyXm kvtIm IpdbvWsa aebmfn \gvkpamcpsS NncIme Bhiyw ]qhWnbptam..? ]npWbvm Hmsse s]oj\n ]ptNcq
 • bpsI aebmfnIsmw A`nam\ \nanjw..! {_nojv tPWens Cuhjs \gvkv Hm^v Zv Cb AhmUv an\nP tPmk^n\v.. {]Kbmb Xntb amt\P AhmUpIfpsS Ifntmgn..!
 • e Invkv tImtfPv Bip]{Xnbn 200 t\gvkpamcpsS HgnhpI, A`napJn\mbn F Fv Fv kwLw sImnbnepw apws_bnepw, sF C F Sn Fkv Cm t\gvkpamqw At]nmw
 • Untma t\gvkpamv Hmkvt{Senbbn \nqw Hmsse\n t\gvknv Un{Kn t\Sm Ahkcw
 • \n Imncp Ahkcw..! Cwojv sSv \nbafn F.Fw.kn CfhpI hcpn; kvtIm Ipdhpw Nmkv
 • FFvFkv sIbdamv \gvkmIm hgn Xpdp
 • Most Read

  LIKE US