Home >> FB Notification
tIcfnse Fbt]mpIfnse Nne a\pjyXzanm DtZymKcpsS am\knI ]oU\ Gphmtn h {]hmknIġm-bn Hcp s^bn_pv t]mv

ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്‌

Story Dated: 2017-10-17' \nsâsbms¡ A¸³ k¼mZn¨ hIbmtWmSm Cu ImWpó FbÀt]mÀ«pw ChnsS hónd§pó ^vssfäpIfpsams¡..? '

kmansâ D¨¯nepÅ AeÀ¨ tI«v Rm\S¡w aäpÅ bm{X¡mscñmw Imcysa´msWódnbmsX kmans\ ]I¨p t\m¡n. Cant{Kj³ DtZymKØÀ¡p t\scbmWv kmanXv ]dªsXóv a\Ênembt¸mtg¡pw t]meokv DtZymKØÀ Ah\Sp¯v F¯nbncpóp. ]nSn¨p XÅn AhchnsS \nópw kmans\ sImïp t]mIm³ {ian¨t¸mgmWv R§Ä bm{X¡mÀ CSs]«Xv. Imcysa´msWódnbmsX kmans\ sImïp t]mIm³ ]änsñóv R§Ä ]dªt¸mÄ, BZyw AhÀ FXnÀs¯¦nepw R§Ä bm{X¡mÀ Häs¡«msWópw {]iv\w cq£amIpsaópw AhÀ¡v a\Ênembt¸mgmWv kmans\ R§tfmSv kwkmcn¡m³ AhÀ A\phZn¨Xv.

'tXmfnð X«n kmcanñ, hnjan¡ï' Imcysa´msWóp ]d. R§fpïv IqsS Fóv ]dªt¸mÄ kmansâ I®pIÄ \ndsªmgpIn. 'Rm³, Fsâ A¸¨\v kpJanñmsX tlmkv]näenð AUvanämsWódnªv HcmgvN ap³]v \m«nð hóXm. A¸¨\v AkpJw t`Zambn ]t£ Zp_mbnð \nópw F\n¡v Cóse hó Fsâ kplr¯nsâ ImÄ, Fsâ `mcybpw cïv a¡fpw AhnsS sh¨pïmb Imd]IS¯nð ]cn¡v ]än tlmkv]näenð BsWómWv. Aev]w kocnbkmsWómWv FtómSh³ ]dªXp. \n§Ä¡dnbmtam Cóse cm{Xn Rm³ Dd§nbn«nñ. ]mkvt]mÀ«pambn Cant{Kj³ DtZymKØcpsS ap³]nð sNót¸mÄ A]am\n¡pIbpw Ifnbm¡pIbpw sN¿pó coXnbnepÅ s]cpamäw Bbncpóp. Imcysa´msWóv F\n¡t¸mÄ a\Ênembncpónñ.

At§m«v amdn \nev¡v, Ipd¨p kabw Ignªv hnfn¡mw Fóv FtómSv AhÀ ]dªp. Fsâ £oWw ImcWw Rm\nhnSpÅ Itkcbnð hóncpóp. At¸mgmWv AhÀ ]ckv]cw Fsó A]am\n¡pó coXnbnð Hmtcmóv ]dbpóXv Rm³ tI«Xv. Rm³ aZyw Ign¨p Hmhdmbn«mWt{X, Fsâ I®pIÄ Nphóncn¡póXpw, Fsâ icoc¯n\v C{Xbpw £oWw tXmón¡pIbpw sN¿pósXópw Rm\m ^vssfänð bm{X sNbvXmð kv{XoIsf A]am\n¡m³ {ian¡pIbpw sN¿pat{X. Fsâ Icªp Ie§nb I®pIÄ aZy]m\w \nan¯amsWóv ]dªmð Rm³ kv{XoIsf A]am\n¡m³ {ian¡psaóv ]dªmð.

\n§Ä ]dbq, Rm\n§\bñmsX F§s\ {]XnIcn¡Ww. kln¡póXn\pw Hcp ]cn[n Ctñ. Fsâ IpSpw_¯nsâ AhØ HmÀ¯v Rm³ HómatX am\knI \ne sXänbncn¡phm. CXpw IqSn Bbt¸mÄ Fsâ \nb{´Ww F\n¡v \ãs¸«p. AXm Rm³ C§s\sbms¡ ]dªp t]mbXv. \osbms¡ Agnsb®WsaSm. Pbnenð InS¡p¼tg Adnbq R§tfmSv Ifn¡m³ {ian¨mð F§s\bncn¡psaóv. Iq«¯nð Hcp DtZymKس CXpw ]dªv kman\p t\sc ssI DbÀ¯m³ {ian¨t¸mgmWv R§Ä bm{X¡mcnð Hcmfmb A\´³ tIdn CSs]«Xv..

]nóoSt§m«v A\´³ ]dª Hmtcm hm¡pIfpw {]hmknIfpsS tað FbÀt]mÀ«v DtZymKØÀ ImWn¡pó [mÀãy¯nsâ \odpó bmYmÀ°y§fmbncpóp.

'\o Hs¡ amkmamkw F®n hm§pó i¼fw R§Ä {]hmknIfpsS hnbÀ¸nsâ hnebm. Hmtcm {]hmknIfpw Cu FbÀt]mÀ«n\pÅnð F¯n tNcpóXv ]e]e {]iv\§fpambmWv. Dähsc ]ncnbpó thZ\bpw acWhmÀ¯ Adnsª¯póhcpw, ]ehn[ amcI AkpJ§fpw. A§s\b§s\ \nch[n {]iv\§fmWv Hmtcm {]hmknIfpsSbpw a\Ên\I¯v. \n§Ä DtZymKØÀ R§Ä bm{X¡msc Nmbbpw Im¸nbpw Xsómópw kev¡cn¡m³ R§Ä Bhiys¸Spónñ. ]s£, \n§fpsS apJ¯pÅ Hcp sNdp ]pôncn, A{Xsb¦nepw sNbvXqsS R§Ä {]hmknIfpsSbSp¯v. ]Icw \n§Ä R§sf ]pÑt¯msSbñmsX t\m¡nbn«ptïm.

Hmtcm {]hmkntbbpw Hcp Xo{hhmZnbpsS `mht¯msSbñmsX \n§Ä ]cnKWn¡mXncn¡póptïm, acp`qanbnð Iãs¸«v R§fpïm¡nb ]Ww sImSp¯v R§Ä hm§pó XpÑamb km[\§Ä¡p t]mepw AXnsâ hnetb¡mÄ Cc«n \n§Ä \nIpXnbmbn Bhiys¸«t¸mgpw R§Ä {]hmknIÄ {]XnIcn¡mXncn¡póXv R§Ä¡v AXn\pÅ Ignhnñmªn«ñ, adn¨v R§fneqsS kz´w \mSv hnIkn¡psó¦nð A§s\bmIt« Fóv hnNmcn¨p am{XamWv.

A\y cmPy§fnse FbÀt]mÀ«nð bm{X¡mtcmSv AhnSps¯ DtZymKØÀ s]cpamdpóXv \n§sfmóv Iïp ]Tn¡Ww. AÀ¡v Hmtcm bm{X¡mcpw Ahsc kw_Ôn¨nSt¯mfw AXnYnIfmWv, ]t£ ChnsS \n§Ä¡v R§sf ]pÑamWv. {]mbamb kv{XoItfmSpw Ip«nItfmSv t]mepw \n§fnð ]e DtZymKØcpw am\yXbnñmsX Xsó thZ\n¸n¡pó hm¡pIfmWv ]dbpóXv. Iãs¸«v R§Ä {]nbs¸«hÀ¡mbn hm§n hó km[\§Ä shdpw NhÀ Fdnbpó emLht¯msS \n§Ä hens¨dnbpóXv ImWpt¼mÄ R§Ä A\p`hn¡pó thZ\ \n§Ä¡pw a\ÊnemIWsa¦nð Hcn¡se¦nepw {]hmknbmIWw. kmans\ R§Äs¡m¸w bm{X sN¿m³ A\phZn¨nsñ¦nð R§Ä {]hmknIÄ Bscóv \n§Ä Adnbpw. Hcp {]iv\w hómð R§sfñmw Hcp a\Êmbn Xsó \nð¡pw'.

'A\´³ ]dªp \nÀ¯nbXpw Iq«¯nð Aev]w am\yXbpÅ Hóv cïv \ñ DtZymKØÀ kmant\mSv aäpÅhÀ ]dª ]cnlmk hm¡pIÄ¡v £a tNmZn¡pIbpw AbmfpsS ZpÀhn[nbnð Bizkn¸n¡pIbpw bm{XbpsS ]cntim[\Isfñmw thK¯nð Xsó icnbm¡pIbpw sNbvXp'.

X¡ kab¯v \n§Ä bm{X¡mÀ CSs]«nñmbncpsó¦nð F\n¡v Pbnenð InSt¡ïn htós\, Hcp]mSv \µnbpïv \n§tfmsS\n¡v. kmw ssIIq¸n I®p \otcmsS CXv ]dªt¸mÄ AdnbmsX R§fpsS angnbpw \ndªp. aäpÅhcpsS s\m¼c§Ä {]hmkntbmfw a\Ênem¡m³ IgnbpóhÀ hncfamWv. hµn¨ntñepw \nµn¡cpXv. Hmtcm {]hmknItfbpw. \odpó a\ÊpIfpsS Hcp kwKa thZnbmWv {]hmknsb kw_Ôn¨nSt¯mfw Hmtcm FbÀt]mÀ«pIfpw. hnbÀ¸v Aóam¡póhÀ. AXmWv Hmtcm {]hmknIfpw.

More Latest News

a[phns\ aZnp sIm Bġqns\-Xn-tc kn-\n-am tem-Ipw hym-]-I {]-Xn-tj-[w; enp Xe Xm-gv---W-sa-v \n-hn t]m-fn, a[phn \nv \fntev sh-dpw hnins Zqcw am-{X-sa-v P-b-kqcy,Fmhcpw IWsv tSmhn-t

H-cp t\-c-s¯B-lm-cw tam-ãn-¨p F-ó Ip-ä-¯n\v a[p Fó BZnhmkn bphmhv tam_v enôn§n\v C-cbm-b kw-`-h-¯nð sR-«-enð \nópw tI-c-f a-\-km-£n C-tX h-sc tam-Nn-X-cm-bn-«nñ. kn-\n-am tem-I¯pw A§-s\ X-só. BZyw Xs&

hv--tjmv \nan ev kn.]nsF. sImSn\m-n: 40 h-jw K-^n tNm-c \o-cmn kmZn ]Whpambn kwcw`w XpSms\-nb {]hmkn Pohs\mSp-n

40 hÀ-jw Kð-^nð tNm-c \o-cm¡n Iãs¸«p k¼mZn¨ ]Whpambn \m«nð kwcw`w XpS§ms\¯nbbmÄ cm{ãob¡mcpsS "sIWn'bnð IpSp§n Pohs\mSp-¡n. C-cp]Xv hÀjw ap¼p \nI¯nb ]mSw ]m«¯ns\Sp¯ ]p\eq

]cobv--s-nb kv--h hnZymYn\nsb kv--Iqfn\papn Igpdpv sImp; B{IaWw hmfp]tbmKnv aqpXhW shnb ti-jw

]co£bv¡mbn ho«nð \nóp t]mb 11þmw ¢mkv hnZymÀ°n-\nbmb s]¬Ip«nsb kv--Iqfn\v ]pd¯v Xebdp¯v sImñs¸« \nebnð Isï-¯n. a[y{]tZinse A\p]pÀ {Kma¯nemWv sR«n¸n¡pó kw`hw.

24 2 2018 ബ്രിട്ടീഷ് പത്രം

 24-2-2018 British pathram

saknbpsS \ngen \nv csSm s\bvadn\v ]pXnb amKw D]tZinv ap {^v Xmcw Xnbdn sln

temI¯nse Gähpw henb sdt¡mÀUv XpIbv¡v _mgv--ktemW hn«v s\bvaÀ ]nFkvPnbnte¡v tNt¡dnbXv ^pSv--t_mÄ temIs¯ A¼c¸n¨ncpóp. kv]m\njv ¢ºnð kq¸À Xmcw ebWð saÊnbpsS \ngenð Igntbïn hcpsa&oacu
loading...

Other News in this category

 • ihw Xnp arKġv t]mepw CXntesd \oXnt_m[apv'; AmSnbn BZnhmkn bphmhns\ \mpIm Xnsm kw`hn iamb {]XnIcWhpambn tUm.jnw\ Akokv
 • \osbm-s F-q-v I--\m-Sm....? I-ų-am-cp-sS ]m-fn-tm-b 'Hm--tdj' kn-kn-Sn-hn-bn Ip-Sp-n-: s]m-n-n-cn-v tkm-jy aoUnb
 • {]nbm hmcycpsS ]mpw ]nkn tPmPpw; B Nn{Xw a\kn \nv ambpnsv ]nkn
 • cmbncw t^mtfmthgv--kn \npw HbSnv 21 entev; tamlemens\bpw ZpJdns\bpw ISnshn {]nbm hmcy Hmw m-\v
 • \Sn Znhy DnbpsS hnhml dnk]vj hoUntbm sshdemIpp. tKmU If selbn AXnkpcnbmbmWv \Sn thZnbn FnbXv
 • ImapIs hoSn\v apn \rw sNbvXv BsfIqn bphXn sImSp Fns ]Wn; hoUntbm ssh-d
 • Hc \qmn\p tijap BImihnkvabw; kq q Uv aq Nn{X ImWmw
 • GXv Bip]{Xn Dt]n Iymkdpw t`Zamp \mcmbWaqn sshZy imkv{Xn\v Hcp ApXamWv Cwojv dntmdpsS hoUntbm ImWmw
 • 93 h-b-nepw F-m H-cn-Xm.... sImSpw ans\ AhKWnv NpdpNpdptmsS IpSpw_tmsSmw ]-n-bn-se-n-b Fenk_v cm-n-bpsS Nn-{X- ssh-d-em-Ipp
 • A\pP-s Lm-XIsc Ism tPjvT sk{Idntbn\v apn \Sp- 763 Znhks kacw GsSp-v tkm-jy aoUnb; {ioPnn\v ]npW {]Jym-]nv Rmbdmgv sk{Idntbn\v apn Iqmbva
 • Most Read

  LIKE US