Home >> SPORTS >> Third Eye
skanbn Cy Bkvt{Xenbsb tXmnptam ?

മനോജ് വി ബി

Story Dated: 2015-03-23

amÀ¨v 26\p \S¡pó skan ss^\ð t]mcm«¯n\v thïn Im¯ncn¡pIbmWv temIsa§papÅ C´y³ Bcm[IÀ. XpSÀ¨bmbn Ggp IfnIÄ Pbn¨ t[mWnbpw kwLhpw F«ma¦¯nð BXntYbÀ¡v apónð IeapSbv¡cptX Fó {]mÀY\bnemWv AhÀ. BZyw _mäv sNbvXmð Sow apóqdn\v apIfnepÅ kvtImÀ Isï¯psaópw kv]nón\v ap³Xq¡w \ðIpó ]n¨nð FXncmfnIsf sNdnb kvtImdnð HXp¡psaópw AhÀ IcpXpóp. ASp¯ hymgmgvN knUv\nbnemWv C´y- Bkvt{Xenb skan.

kv]n³ ]n¨nð C´y B[n]Xyw t\SpsaómWv ]m¡nØm³ Iym]vä³ ankv_ DÄ lJn³sd {]hN\w. Aizn³sdbpw PtUPbpsSbpw s_ufnMv anIhns\ {]IoÀ¯n¨ At±lw Hcp anI¨ kv]nóÀ Soanenñm¯Xv BXntYbÀ¡v Xncn¨SnbmIpsaópw A`n{]mbs¸«p. knUv\nbnð h¨v \Só {ioe¦bvs¡Xncmb IzmÀ«À ss^\ð aðkc¯nð Pbn¡m³ Z£nWm{^n¡sb XpW¨Xv kv]nóÀ C{am³ XmlndmWv. \ñ coXnbnð ]s´dnª At±lw hn¡äpIÄ hogv¯pIbpw sNbvXp. ankv_bpsS {]hN\w XÅn¡fª Hmkokv Iym]vä³ ¢mÀ¡v knUv\n ]n¨p ^mÌv s_ufn§ns\ XpWbv¡psaó {]Xo£bmWv {]ISn¸n¨Xv. F¦nepw {Xncm{ã I¸v apXð cmPy¯p sNehgn¡pó C´y kmlNcy§tfmSv CW§n tNÀón«psïópw AXn\mð hymgmgvNs¯ aðkcs¯ ss^\ð t]mcm«ambmWv ImWpósXópw At±lw Iq«nt¨À¯p.

kmlNcy§Ä C§s\bmsW¦nepw temII¸v Ncn{Xw C´y¡p H«pw A\pIqeañ FóXmWp kXyw. ]¯p XhWbmWv Ccp SoapIfpw temII¸nð Gäpap«nbXv. Ggp {]mhiyw Hmkokv Pbn¨p, cïp h«w C´ybpw. C´y BZy temII¸v t\Snb 1983ð cïp h«amWv Ccphcpw Gäpap«nbXv. BZyaðkcw 162 d¬kn\v Bkvt{Xenb Pbn¨t¸mÄ I]nen³sd sNIp¯m³amÀ cïmw aðkcw 118 d¬kn\p Pbn¨p. 1987epw kam\amb ^eapïmbn. sNsóbnð \Só BZy aðkc¯nð Bkvt{Xenb Hcp d®n\v Pbn¨t¸mÄ Uðlnbnð \Só cïmw t]mcm«¯nð 56 d¬kn\mWv BXntYbÀ Pbn¨Xv. 1992 apXð 2003 hsc \Só temII¸pIfnð Ccphcpw Aôp {]mhiyw Gäpap«nsb¦nepw Hcn¡ð t]mepw `mKyw C´ysb XpW¨nñ. Fómð 2011 temII¸nð C´y Aôp hn¡än\p Hmkokns\ XIÀ¯p. Ignª temII¸nse aS¡ Sn¡än\v Bkvt{Xenb C¡pdn ]Icw ho«ptam ? AtXm C´y kz´w \m«nse hnPbw ChnsSbpw BhÀ¯n¡ptam ? BImw£tbmsS Im¯ncn¡pIbmWv Ccp SoapIfpsSbpw Bcm[IÀ.

ap³ Ime§fnð eoKv aðkcw apXð IzmÀ«dnepw ss^\enepw hsc Gäpap«nbn«psï¦nepw skanbnð BZyambmWv C´y-Hmkokv t]mcm«w \S¡póXv. skan ss^\enð Hcn¡epw tXmän«nñ Fó A]qÀhamb sdt¡mÀUpw BXntYbÀ¡v Bßhnizmkw \ðIpw. 1999ð Z£nWm{^n¡s¡Xnsc \Só skan t]mcm«w ka\nebnð Iemin¨Xv am{XamWv CXns\mc]hmZambpÅXv. ]t£ ap³ aðkc¯nse Pbw apXem¡n ss^\enð ISó I¦mcp¡Ä I¸pw sImïmWv Aóv! aS§nbXv. B IncoS t\«w ]nóoSv \Só cïp temII¸pIfnepw AhÀ BhÀ¯n¨p.

Bkvt{Xenbs¡Xnsc skanbnð Ifn¡m\nd§pt¼mÄ _mävkvam³amcpsSbpw s_ufÀamcpsSbpw anópó t^mamWv C´y¡p Gähpa[nIw {]Xo£ \ðIpI. Hcp _mävkvam³ ]cmPbs¸Spt¼mÄ asämcmÄ Xnf§póXmWv Ignª Fñm aðkc§fnepw IïXv. ]m¡nØms\Xnsc hncm«v tImËn skôpdn t\Snbt¸mÄ inJÀ [hm\mWv Z£nWm{^n¡bvs¡Xncmb B{Ias¯ \bn¨Xv. AbÀe³dns\Xnscbpw [hm³ t\«amhÀ¯n¨t¸mÄ knw_m_v thsb XIÀ¯Xv kptcjv sdbv\bpsS CónMvkmWv. _w¥mtZins\Xncmb IzmÀ«À aðkc¯nð tcmlnXv iÀ½ Xnf§n. aäv _mävkvamòmÀ AhÀ¡v \ñ coXnbnð ]n´pW \ðIpI IqSn sNbvXt¸mÄ anI¨ kvtImÀ C´y¡p A{]m]yambnñ.

apl½Zv kan, Aizn³, Dtajv bmZhv, cho{µ PtUP, tamlnXv iÀ½ FónhcS§nb C´ybpsS s_ufnMv \nc GXv henb Soans\bpw hnd¸n¡m³ t]móXmsWóv CXn\Iw ]eh«w sXfnbn¨p Ignªp. XpSÀ¨bmb Ggp aðkc§fnð FXncmfnIsf BÄ Hu«m¡nsbó s]cpa Ct¸mÄ Sow C´y¡p am{Xw kz´amWv. kan 16 hn¡äpIfpambn temII¸nse hn¡äv th«¡mcnð ap³]´nbnð Xsóbpïv. adphi¯v Bkvt{Xenb³ \ncbpw iàamWv. \yqkne³dnt\mSv am{XamWv AhÀ SqÀWsa³dnð tXmäXv. AXpw CtômSnôv t]mcm«w ImgvN h¨Xn\v tijw am{Xw. Ignª Ccp]¯ôv aðkc§fnð tIhew cïp {]mhiyamWv I¦mcp¡Ä tXmðhnbdnªXv Fódnbpt¼mÄ Soan³sd BÄsduïv anIhv hyàamIpw. Btcm¬ ^nôv, tUhnUv hmÀWÀ, Ìoh³ kvan¯v, s¥³ amIvkv shð FónhÀ \bn¡pó AhcpsS _mänMv \nc GXv s_ufnMv ssh`ht¯mSpw InS ]nSn¡m³ t]móXmWv. BZyw _mäv sNbvXmð apóqdn\v tað kvtImÀ Isï¯m\pw AXñ adn¨msW¦nð FXncmfnIsf Ccpóqdnð Xmsg kvtImdnð HXp¡m\pw Hmkokn\v Cóv! \njv{]bmkw km[nbv¡pw. an¨ð ÌmÀ¡pw, tPm¬kWpw amÀjpw hm«vk\pamWv s_ufn§nð BXntYbcpsS Ip´ap\IÄ. AtXmsSm¸w kz´w ImWnIÄ¡v apónð Ifnbv¡m³ IgnbpóXn³sd B\pIqeyw IqSnbmIpt¼mÄ skanbnð Pbn¡m³ C´y Gsd ]mSps]Spsaópd¸v. k½ÀZs¯ AXnPohn¨v F{X Iïv aptóm«v t]mImw FóXns\ B{ibn¨ncn¡pw C\n temII¸nse C´ybpsS `mhn.

More Latest News

t{Kv {_n kotdm ae_m cq]XbpsS {]YaFbnkv--t^mUv XomS\w sabv 27\v

]cnip² I\yIm adnb¯ntâbpw `mcX k`bnð\nópÅ hnip²cmb Aðt^m³km½bptSbpwNmhd]nXmhntâbpw Fhp{]mknbm½bptSbpw aZÀsXtckbptSbpw hmgv¯s¸« knÌÀ dmWnacnbbptSbpw kwbpà Xncp\mfmWv t{Käv {_n«\nsekotdm ae_m&Agr

samss_ \dpI ]XnaqamIpsa hm sXv; kXymh CXm-Wv

samss_ð \¼dpIÄ ]Xnaqóv A¡amIpsaó hmÀ¯ sXsäóv hniZoIcWw. sajo³ Sp sajo³ \¼dpIsf kw_Ôn¨v ]pd¯p hn« hmÀ¯ Nne am[ya§Ä sXämbn hymJym\n¨XmsWóv Swkv Hm^v C´y hniZoIcn¡p&oac

`m-hn-s Xe Ccpp Iqnemn ]qn Xtm `mcy sImp t]m-bn: hnNn{Xamb kw`hn-\v ]n-n-se ImcWw tIm sR-pw...!!

XpÀ-¡n-bnð \n-óp-ap-Å H-cp Nn{Xw C-t¸mÄ tkmjyð aoUnb-bnð sshdem-bn-s¡m-ïn-cn-¡p-I-bmW.v bphmhnsâ Xe Ccp¼pIq«nem¡n ]q«nbn«ncn¡p-ó-Xm-Wv B Nn-{Xw. C{_lnw Fó bphmhnsâ `mcybmWv Ct±l

Huh teUn BUv skv tPmPv ]nbn \msf 21mw XobXn _p[\mgvN acnb Zn\ ip{iqj

hmðXmwtÌm: eï\nse acnb³ XoÀYmS\ tI{µamb hðXmwtÌmbnse ( HuhÀ teUn B³Uv skâv tPmÀPv ]Ånbnð) \msf 21mw XobXn _p[\mgvN acnb³ Zn\ ip{iqjbpw acnb³ {]Z£nWhpw Dïmbncn¡póXmWv. Cu kpZn\¯nse X

17 Imcnsb \Kv\Nn{Xw ImWnv ]o-Un-n-p; hnhml Xtev hc Adn; t]mIv--tkm hIpn hc AImbtXmsS hnhmlw apSn

¹kv-Sp- hn-ZymÀ-°n-\n-bm-b 17 Im-cn-sb ]o-Un-¸n-¨ tI-knð hnhml Xteóv hc³ AdÌnembtXmsS hnhmlw apS§n. I®qÀ]m\qcn\Sp¯ hnft¡m«qcnemWv kw`hw. hnft¡m«qcnse en\ojn (27) s\bmWv sImfhñqÀ t]meokv AdÌv sNbv-XX
loading...

Other News in this category

 • temIIv Ncn{Xnse XIsSm 12 sdtmUpI
 • _mvkvamamcpsS temIIv
 • temIIv Ubdn, Hcp AhtemI\w
 • skuv B{^nbn AKv\n ]coW t\cnSp Cy bph\nc
 • Btcm]WfpsS Icn\ngen '`mcXcXv\'
 • atl{ knwKv t[mWn -GIZn\nse Fmesbpw anI ^n\nj ? Bk\ {]oanb eoKv `cnpp
 • CybpsS sdtmUv d tNkv, temIIv tbmKyXmac NqSv ]nSnp
 • iinXcq sI kn F bvsXnsc...! sI kn F AgnaXnbpsS tI{amtWm?
 • 'ssF.]n.F F _nkn\kv' Cy {Inns\ \innp hn[w
 • Most Read

  LIKE US